പാലക്കാട്‌ ഐ.ഐ.ടി യിൽ ഗവേഷണം: അപേക്ഷ സെപ്റ്റംബർ 30 വരെ

പാലക്കാട്‌: പാലക്കാട്‌ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി (ഐ.ഐ.ടി) ഡിസംബർ സെഷനിലെ പി.എച്ച്.ഡി പ്രോഗ്രാം, ഗവേഷണത്തിലൂടെയുള്ള എം.എസ് പ്രോഗ്രാം എന്നിവയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അവസരം.
സിവിൽ, കംപ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എൻജിനീയറിങ്, എലെക്ട്രിക്കൽ, മെക്കാനിക്കൽ, കെമിസ്ട്രി, ഫിസിക്സ്‌ എന്നീ വകുപ്പുകളിലാണ് പി.എച്ച്.ഡി പ്രോഗ്രാമുള്ളത്. എൻജിനീയറിങ് /ടെക്നോളജി മാസ്റ്റേഴ്സ് ബിരുദധാരികൾ ഗവേഷണം വഴിയുള്ള മാസ്റ്റേഴ്സ് ബിരുദമുള്ളവർ എന്നിവർക്ക് എൻജിനീയറിങ് ഗവേഷണ പ്രോഗ്രാമിന് അപേക്ഷിക്കാം. സയൻസിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഉള്ളവർക്ക് വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയമായി ബന്ധപ്പെട്ട എൻജിനീയറിങ് ശാഖയിൽ അപേക്ഷിക്കാം.
കേന്ദ്ര സഹായത്താൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാങ്കേതിക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ (ജി.എഫ്.ടി.ഐ) നിന്നും എൻജിനീയറിങ് / ടെക്നോളജി ബാച്ചിലർ ബിരുദം നേടിയവർക്ക് വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയമായി രണ്ടിലേക്കും അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.
സിവിൽ കംപ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എൻജിനീയറിങ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ, മെക്കാനിക്കൽ എന്നീ വകുപ്പുകളിലാണ് എം.എസ്. (ഗവേഷണം വഴി) പ്രോഗ്രാമുള്ളത്. ഗേറ്റ് യോഗ്യതയുള്ള എൻജിനീയറിങ് / ടെക്നോളജി ബാച്ചിലർ ബിരുദം/സയൻസ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ബിരുദമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.
നിശ്ചിത പ്രൊഫഷണൽ സമിതികളുടെ യോഗ്യതയുള്ളവർ, ഐ.ഐ.ടി. ജി.എഫ്.ടി.ഐ എന്നിവയിൽ നിന്നും എൻജിനീയറിങ് / ടെക്നോളജി ബാച്ചിലർ ബിരുദം നേടിയവർക്കും എം.എസിന് അവസരമുണ്ട്. http://resap.iitpkd.ac.in വഴി സെപ്റ്റംബർ 30 വരെ അപേക്ഷകൾ അയക്കാം

Share this post

scroll to top