സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അറ്റസ്റ്റേഷൻ മാറ്റിവച്ചു.

തിരുവനന്തപുരം: കൊറോണ ഭീഷണിയെ തുടർന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ ജാഗ്രതാ നിർദേശം നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ നോർക്ക റൂട്ട്‌സിൽ ഇന്ന് മുതൽ നടക്കാനിരുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അറ്റസ്റ്റേഷൻ മാറ്റിവച്ചു. ഇനിയൊരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അറ്റസ്റ്റേഷൻ, നോർക്ക പുനരധിവാസ പദ്ധതി (NDPREM), സാന്ത്വന പദ്ധതി എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാ ജില്ലകളിലും നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന പരിശീലനം/സ്‌ക്രീനിംഗ് എന്നിവയും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.

Share this post

scroll to top