കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയിലെ സ്പോട്ട് അഡ്മിഷൻ

Sep 1, 2023 at 6:00 pm

Follow us on

കണ്ണൂർ: കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയ്ക്ക് കീഴിലെ ഗവൺമെന്റ്/എയ്ഡഡ് കോളേജുകളിലെ പി ജി പ്രോഗ്രാമുകളിൽ എസ് സി /എസ് ടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ഒഴിവുകളിലേക്കും സെപ്റ്റംബർ 11,12 തീയതികളിൽ സ്പോട്ട് അഡ്മിഷൻ നടത്തും. സെപ്റ്റംബർ 7നകം അപേക്ഷ നൽകിയവർക്കാണ് അവസരം.


കണ്ണൂർ സർവ്വകലാശാലയ്ക്ക് കീഴിലെ സെൽഫ് ഫൈനാൻസിങ്ങ് കോളേജുകളിലെ എസ് സി / എസ് ടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒഴിവുകളിലേക്ക് സെപ്റ്റംബർ 18,19 തീയതികളിൽ സ്പോട്ട് അഡ്മിഷൻ നടത്തും. സെപ്റ്റംബർ 13,14 തീയതികളിൽ അതത് കോളേജുകളിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. വേക്കൻസി ലിസ്റ്റ് സർവകലാശാല വെബ്‌സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പർ: 0497 2715261, 0497 2715284, 7356948230

Follow us on

Related News