അറബിക് ഭാഷാധ്യാപക സപ്ലിമെൻററി പരീക്ഷയുടെ ടൈംടേബിൾ

തിരുവനന്തപുരം: അറബിക് ഭാഷാധ്യാപക സപ്ലിമെൻററി പരീക്ഷയുടെ ടൈംടേബിൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
പരീക്ഷാഭവൻ നടത്തുന്ന പരീക്ഷ (2020) യുടെ ടൈംടേബിൾ www.keralapareekshabhavan.in ൽ ലഭ്യമാണ്.

Share this post

scroll to top