പ്രധാന വാർത്തകൾ
പശ്ചിമ റെയിൽവേയുടെ ഗ്രൂപ്പ് സി, ഗ്രൂപ്പ് ഡി വിഭാഗങ്ങളിൽ 64 ഒഴിവുകൾനോർത്തേൺ റെയിൽവേയുടെ റെയിൽവേ വിവിധ ട്രേഡുകളിൽ നിയമനം നടത്തുന്നുഈസ്റ്റ് സെൻട്രൽ റെയിൽവേയിൽ 1,832 അപ്രന്റിസ് ഒഴിവുകൾകൊങ്കൺ റെയിൽവേ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിൽ 190 അപ്രന്റിസ് ഒഴിവുകൾയൂണിഫോമിട്ട ടീച്ചറും കുട്ട്യോളും: കുട്ടികൾക്കൊപ്പം യൂണിഫോമിട്ട് സ്കൂളിൽ എത്തുന്ന ശാലിനി ടീച്ചർ2023 ഡിസംബർ 7: കേരള സർവകലാശാലയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ2023 ഡിസംബർ 7: കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ2023 ഡിസംബർ 7: കാലിക്കറ്റ്‌ സർവകലാശാലയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ2023 ഡിസംബർ 7: എംജി സർവകലാശാലയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ ഒഴിവ്

പരീക്ഷാതീയതി മാറ്റി, പരീക്ഷാഫലം, ടൈംടേബിൾ: കേരള സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

Feb 18, 2022 at 5:34 am

Follow us on

DOWNLOAD KATHA APP https://play.google.com/store/apps/details?id=today.katha&referrer=utm_source%3Dschool_vartha

തിരുവനന്തപുരം: കേരളസർവകലാശാല 2021 ഏപ്രിലിൽ നടത്തിയ ആറാം സെമസ്റ്റർ ബി.എസ്.സി. ബോട്ടണി ആന്റ് ബയോടെക്നോളജി (2012, 2011, 2010 അഡ്മിഷൻ മേഴ്സി ചാൻസ്)
കോഴ്സിന്റെ പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനർമൂല്യനിർണ്ണയത്തിനും സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയ്ക്കും ഫെബ്രുവരി 25 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.

കേരളസർവകലാശാല 2021 ജൂലൈയിൽ നടത്തിയ ഒന്നും രണ്ടും സെമസ്റ്റർ എം.എ.
ഹിന്ദി പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനർമൂല്യനിർണ്ണയത്തിനും സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്കും ഫെബ്രുവരി 25 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. വിശദവിവരങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റിൽ.

\’വാർത്തകൾ തടസ്സമില്ലാതെ കേട്ടറിയാം..!\’

\"\"

DOWNLOAD KATHA APP https://play.google.com/store/apps/details?id=today.katha&referrer=utm_source%3Dschool_vartha
പരീക്ഷാതീയതി മാറ്റി

കേരളസർവകലാശാല 2022 മാർച്ച് 7 ന് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ച മൂന്നാം സെമസ്റ്റർ സി.ബി.സി.എസ്. ബി.എസ്.സി(എഫ്.ഡി.പി.) (റെഗുലർ 2019 അഡ്മിഷൻ, ഇംപൂവ്മെന്റ് 2018അഡ്മിഷൻ, സപ്ലിമെന്ററി 2015. 2016 & 2017 അഡ്മിഷൻ, മേഴ്സിചാൻസ് 2013 അഡ്മിഷൻ) സ്പെഷ്യൽ പരീക്ഷയുടെ \”Z0 1331.1 Functional Zoology\’ (2019 അഡ്മിഷൻ) (Home Science,Botany & Biochemistry) എന്ന പേപ്പർ മാർച്ച് 9 ലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. വിശദമായ ടൈംടേ ബിൾ വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്.

കേരളസർവകലാശാല നവംബറിൽ നടത്തിയസെമസ്റ്റർ എം.എസ്.സി.
കെമിസ്ട്രി/അനലിറ്റിക്കൽ കെമിസ്ട്രി/പോളിമർ കെമിസ്ട്രി പരീക്ഷകളുടെ മാറ്റിവച്ച പ്രാക്ടിക്കലുകൾ ഫെബ്രുവരി 21 മുതൽ മാർച്ച് 4 വരെ അതാത് കോളേജുകളിൽ വച്ച് നടത്തുന്നതാണ്. വിശദമായ ടൈംടേബിൾ വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്.

ടൈംടേബിൾ
കേരളസർവകലാശാല 2022 ഫെബ്രുവരി 23 ന് ആരംഭിക്കുന്ന രണ്ടാം സെമസ്റ്റർ
ഡിപ്ലോമ ഇൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ സ്റ്റഡീസ് (ഡി.റ്റി.എസ്.) പരീക്ഷയുടെ വിശദമായ ടൈംടേബിൾ വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്.
പ്രോജക്ട്/ഡെസർട്ടേഷൻ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി മാർച്ച് 4.

സൂക്ഷ്മപരിശോധന അപേക്ഷ

കേരളസർവകലാശാലയുടെ നാലാം സെമസ്റ്റർ ബി.കോം. (സി.ബി.സി.എസ്.) മെയ് 2021 പരീക്ഷയുടെ സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്ക്
സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ
ഫോട്ടോ പതിച്ച ഐ.ഡി. കാർഡും ഹാൾടിക്കറ്റുമായി റീവാല്യവേഷൻ സെക്ഷനായ ഇ.ജെ.VII (ഏഴ്) ഫെബ്രുവരി 21 മുതൽ 24 വരെയുള്ള പ്രവൃത്തി ദിനങ്ങളിൽ ഹാജരാകേണ്ടതാണ്.

\"\"

Follow us on

Related News