വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി ഒന്നാം വർഷ ഇംപ്രൂവ്‌മെന്റ് പരീക്ഷാഫലം


തിരുവനന്തപുരം: ഇക്കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ നടന്ന വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി ഒന്നാം വർഷ ഇംപ്രൂവ്‌മെന്റ് പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പരീക്ഷാ സ്‌കോറുകൾ www.keralaresults.nic.in ൽ ലഭ്യമാണ്.
ഉത്തരക്കടലാസുകളുടെ പുനർമൂല്യനിർണ്ണയത്തിനും സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയ്ക്കുമുള്ള അപേക്ഷ 25നകം സംസ്ഥാനത്തെ ഏതെങ്കിലും ട്രഷറിയിൽ നിശ്ചിത ഫീസ് അടച്ച് അസ്സൽ ചെലാൻ, വെബ്‌സൈററിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന സ്‌കോർ ഷീറ്റ് എന്നിവയോടൊപ്പം പോർട്ടലിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള അപേക്ഷാഫോമിന്റെ മാതൃക പ്രിന്റ് ചെയ്ത് പൂരിപ്പിച്ച് അതത് സ്‌കൂൾ പ്രിൻസിപ്പലിന് നൽകണം. സ്‌കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ അപേക്ഷ പരിശോധിച്ച് അപാകതയില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കിയ ശേഷം വിദ്യാർഥികൾക്ക് കൈപ്പറ്റ് രസീത് നൽകണം. 27 നകം വിദ്യാലയത്തിൽ ലഭിച്ച എല്ലാ അപേക്ഷകളും പോർട്ടലിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യണം. പുനർമൂല്യനിർണ്ണയത്തിന് പേപ്പറൊന്നിന് 500 രൂപയും സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയ്ക്ക് 100 രൂപയും “0202-01-102-93-VHSE Fees” എന്ന ശീർഷകത്തിൽ അടയ്ക്കണം. ഉത്തരക്കടലാസിന്റെ പകർപ്പ് ആവശ്യമുള്ള വിദ്യാർഥികൾ പേപ്പറൊന്നിന് 300 രൂപ ഫീസ് അടച്ച് അപേക്ഷ പരീക്ഷാ ഓഫീസിലേക്ക് അയയ്ക്കണം. അപേക്ഷാ ഫോമിന്റെ മാതൃക 2020 ലെ വി.എച്ച്.എസ്.ഇ. പരീക്ഷാ വിജ്ഞാപനത്തിൽ ലഭിക്കും.

Share this post

scroll to top