എൽഎസ്എസ്, യുഎസ്എസ് പരീക്ഷകൾ ഏപ്രിൽ 7ന്

തിരുവനന്തപുരം: ഈ വർഷത്തെ എൽഎസ്എസ്, യുഎസ്എസ് പരീക്ഷയുടെ വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറങ്ങി. എൽഎസ്എസ് പരീക്ഷ ഏപ്രിൽ 7ന് 10 മുതൽ 12.20 വരെയും യുഎസ്എസ് പരീക്ഷ ഏപ്രിൽ 7ന് 10 മുതൽ 12.20 വരെയും നടക്കും. പരീക്ഷയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

Share this post

scroll to top