കെ-ടെറ്റ് പരീക്ഷ മെയ്‌ മാസം

തിരുവനന്തപുരം: 2021 ലെ കെ-ടെറ്റ് പരീക്ഷ മേയ് മാസം നടത്തും. ടൈടേംബിൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വിജ്ഞാപനം പിന്നീട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.

Share this post

scroll to top