കംപ്ലയൻസ് എക്‌സാമിനർ കരാർ നിയമനം: ഫെബ്രുവരി 19 വരെ അപേക്ഷിക്കാം

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി റഗുലേറ്ററി കമ്മീഷനിൽ കംപ്ലയൻസ് എക്‌സാമിനർ തസ്തികയിലേക്ക് കരാർ നിയമനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ഫെബ്രുവരി 19 വരെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. വിശദവിവരങ്ങൾ www.erckerala.org ൽ ലഭിമാണ്.

Share this post

scroll to top