പ്രധാന വാർത്തകൾ
പശ്ചിമ റെയിൽവേയുടെ ഗ്രൂപ്പ് സി, ഗ്രൂപ്പ് ഡി വിഭാഗങ്ങളിൽ 64 ഒഴിവുകൾനോർത്തേൺ റെയിൽവേയുടെ റെയിൽവേ വിവിധ ട്രേഡുകളിൽ നിയമനം നടത്തുന്നുഈസ്റ്റ് സെൻട്രൽ റെയിൽവേയിൽ 1,832 അപ്രന്റിസ് ഒഴിവുകൾകൊങ്കൺ റെയിൽവേ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിൽ 190 അപ്രന്റിസ് ഒഴിവുകൾയൂണിഫോമിട്ട ടീച്ചറും കുട്ട്യോളും: കുട്ടികൾക്കൊപ്പം യൂണിഫോമിട്ട് സ്കൂളിൽ എത്തുന്ന ശാലിനി ടീച്ചർ2023 ഡിസംബർ 7: കേരള സർവകലാശാലയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ2023 ഡിസംബർ 7: കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ2023 ഡിസംബർ 7: കാലിക്കറ്റ്‌ സർവകലാശാലയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ2023 ഡിസംബർ 7: എംജി സർവകലാശാലയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ ഒഴിവ്

റെയിൽടെൽ കോർപറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ അപ്രന്റിസ് നിയമനം

Jan 2, 2021 at 2:44 pm

Follow us on

എറണാകുളം: പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ റെയിൽടെൽ കോർപറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഓഫീസുകളിൽ ഗ്രാജുവേറ്റ് /ഡിപ്ലോമ എൻജിനീയർ അപ്രന്റിസ് ഒഴിവുകളിൽ നിയമനം. 68 ഒഴിവുകളിലേക്കായി ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ടെലികമ്യുണിക്കേഷൻ, കംപ്യൂട്ടർ സയൻസ്, സിവിൽ എൻജിനീയറിങ് വിഭാഗങ്ങളിലാണ് അവസരം. 60 ശതമാനം മാർക്കോടെ ബന്ധപ്പെട്ട വിഭാഗത്തിൽ നാല് വർഷത്തെ എൻജിനീയറിങ് ടെക്നോളജി ബിരുദം അതുമല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷത്തെ എൻജിനീയറിങ് ടെക്നോളജി ഡിപ്ലോമ എന്നിവയാണ് അടിസ്ഥാന യോഗ്യത. www.railteindia.com വഴി ജനുവരി 11 വരെ ഓൺലൈൻ ആയി അപേക്ഷിക്കാം.
ഒരു വർഷമാണ് പരിശീലനം. ഈ കാലയളവിൽ ഗ്രാജുവേറ്റ് എൻജിനീയർക്ക് 14,000/- രൂപയും ഡിപ്ലോമ എൻജിനീയർക്ക് 12,000/- രൂപയും സ്റ്റൈപ്പൻഡ് ലഭിക്കും.

\"\"

Follow us on

Related News