വിദ്യഭ്യാസ വാർത്തകൾ
Google Play School Vartha
പ്രധാന വാർത്തകൾ
Published on : October 14 - 2020 | 4:19 pm

തിരുവനന്തപുരം: 2020-21 അധ്യയന വർഷത്തെ എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഉത്തരക്കടലാസുകളുടെ വിവരം സമർപ്പിക്കണമെന്ന് പരീക്ഷാകമീഷണർ അറിയിച്ചു. ഓരോ പരീക്ഷാകേന്ദ്രത്തിലും നീക്കിയിരിപ്പുള്ള ഉത്തരക്കടലാസുകളുടെ
വിവരം ബന്ധപ്പെട്ട ഹൈസ്‌കൂൾ പ്രധാനധ്യാപകർ iExaMs ലെ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ ലോഗിനിൽ നൽകണം. ഒക്ടോബർ 27 വരെയാണ് സമയം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളതിൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകാത്ത പരീക്ഷകേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് ഉത്തരകടലാസുകൾ വിതരണം ചെയ്യില്ലെന്നും പരീക്ഷാകമീഷണർ അറിയിച്ചു.
വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് www.keralapareekshabhavan.in സന്ദർശിക്കുക.

0 Comments

Related News

Common Forms

Common Forms

Related News