സി.ബി.എസ്.ഇ /ഐ.സി.എസ്.ഇ സ്കൂളുകൾക്ക് എൻ.ഒ.സി ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ തീയതി നീട്ടി

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് അംഗീകാരമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സി.ബി.എസ്.ഇ /ഐ.സി.എസ്.ഇ സിലബസ് സ്കൂളുകൾക്ക് എൻ.ഒ.സി അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ സമയം ദീർഘിപ്പിച്ചു. സ്കൂൾ അധികൃതർ നിർദിഷ്ട അപേക്ഷ ഫോറത്തിൽ ആവശ്യമായ രേഖകൾ സഹിതം ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർക്ക് അപേക്ഷ സമർക്കിപ്പിക്കണമെന്ന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചു. അപേക്ഷകൾ ഒക്ടോബർ 15 വരെ സ്വീകരിക്കും.

Share this post

scroll to top