ഹാന്റ്ലൂം ആന്റ് ടെക്സ്റ്റൈൽ ടെക്നോളജി: അപേക്ഷ തിയതി നീട്ടി

കണ്ണൂർ: ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹാൻഡ്ലൂം ടെക്നോളജി-കണ്ണൂർ (ഐ.ഐ.എച്ച്.ടി.) നടത്തുന്ന എ.ഐ.സി.റ്റി.ഇ. അംഗീകാരമുള്ള ത്രിവത്സര ഹാന്റ്ലൂം ആന്റ് ടെക്സ്റ്റൈൽ ടെക്നോളജി ഡിപ്ലോമ കോഴ്സിന് 30 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. കോഴ്സിന്റെ  വിശദവിവരവും അപേക്ഷ ഫോമും www.iihtkannur.ac.in ൽ ലഭിക്കും. അപേക്ഷകൾ നേരിട്ടും ഓൺലൈനായും സമർപ്പിക്കാം. വിശദവിവരങ്ങൾക്ക്: www.iihtkannur.ac.in,  ഇ.മെയിൽ:  info@iihtkannur.ac.in, ഫോൺ: 0497-2835390.

Share this post

scroll to top