എൽഎസ്എസ് പുനർമൂല്യനിർണയത്തിന് അവസരം

തിരുവനന്തപുരം: എൽഎസ്എസ് പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരക്കടലാസുകളുടെ പുനർമൂല്യ നിർണയത്തിന് ഈ മാസം 21 മുതൽ അപേക്ഷിക്കാം.അപേക്ഷകൾ പരീക്ഷാഭവന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഈ മാസം 21 മുതൽ 30 ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണി വരെ സമർപ്പിക്കാം.

Share this post

scroll to top