വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ലാപ്ടോപ് പദ്ധതി: വായ്പയുടെ പലിശ സർക്കാരും കെഎസ്എഫ്ഇയും വഹിക്കും

തിരുവനന്തപുരം: സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈൻ പഠന സംവിധാനം ഒരുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ ലാപ്ടോപ് ലഭ്യമാക്കാനുള്ള പദ്ധതിക്ക് മന്ത്രിസഭയുടെ അനുമതി. കെഎസ്എഫ്ഇ വിദ്യാശ്രീ എന്ന പേരിൽ കുടുംബശ്രീയുമായി ചേർന്നാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുകയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. 500 രൂപ മാസ അടവുള്ള 30 മാസത്തെ സമ്പാദ്യ പദ്ധതി ഇതിനായി കെഎസ്എഫ്ഇ ആരംഭിക്കും. പദ്ധതിയിൽ ചേർന്ന് മൂന്ന് മാസം തവണകൾ അടക്കുന്നവർക്ക് 15,000 രൂപ പരമാവധി വിലയുള്ള ലാപ്ടോപ് കെഎസ്എഫ്ഇ മുഖേന വായ്പയായി നൽകും. വായ്പയുടെ പലിശയുടെ 4 ശതമാനം കെഎസ്എഫ്ഇയും 5ശതമാനം സർക്കാറും വഹിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. പദ്ധതി വഴി ലാപ്ടോപ് വാങ്ങുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വിവിധ വകുപ്പുകളുടെയും സർക്കാർ ഏജൻസികളുടെയും സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെയും സബ്സിഡി ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ട്.

Share this post

scroll to top