ഇന്നത്തെ ക്ലാസുകൾ മുഴുവൻ ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ

പത്താം ക്ലാസ് വരെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇന്നത്തെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ ലഭിക്കും. താഴെ കാണുന്ന ഫയൽ ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ

Share this post

scroll to top