സംസ്ഥാനത്ത് എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷകൾ പുനരാരംഭിക്കുന്നു. വിദ്യാർത്ഥികൾ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എത്തുന്നു.

സംസ്ഥാനത്ത് എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷകൾ പുനരാരംഭിക്കുന്നു. വിദ്യാർത്ഥികൾ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എത്തുന്നു.

School Vartha यांनी वर पोस्ट केले मंगळवार, २६ मे, २०२०

Share this post

scroll to top