സ്റ്റാഫ് നഴ്‌സ്: താത്കാലിക നിയമനം

തിരുവനന്തപുരം : പൂവാർ സാമൂഹിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ സ്റ്റാഫ് നഴ്‌സ് തസ്തികയിൽ ദിവസവേതനാടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമനം നടത്തുന്നു. ആറ് മാസത്തേക്കാണ് നിയമനം. ബി.എസ്‌സി നഴ്‌സിംഗ്/ ജനറൽ നഴ്‌സിംഗ്  യോഗ്യത വേണം. പ്രവൃത്തിപരിചയം ഉള്ളവർക്ക് മുൻഗണന. ഉദ്യോഗാർഥികൾ 25ന് രാവിലെ പത്തിന് അസൽ രേഖകളുമായി ആരോഗ്യകേന്ദ്രത്തിൽ ഇന്റർവ്യൂവിന് ഹാജരാകണം.

Share this post

scroll to top