ഗണിതം ലളിതം: സ്ഥിതിവിവര കണക്ക്- ഭാഗം -2

എസ്എസ്എൽസി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി സ്കൂൾ വാർത്തയുടെ ഗണിത പരീക്ഷാ സഹായി:, ‘ഗണിതം ലളിതം’: സ്ഥിതിവിവര കണക്ക് ഭാഗം -2

Share this post

scroll to top